NMLK nieuwemenselerenkennen Gebruiksvoorwaarden
 
Gebruiksvoorwaarden Nieuwe Mensen Leren Kennen NMLK

Klik hier voor een printbare versie

NMLK(Nieuwe Mensen Leren Kennen) is een digitaal communicatieplatform voor mensen die samen en voor elkaar events organiseren om zo nieuwe mensen te leren kennen. NMLK biedt daarvoor diverse faciliteiten.

1.
Algemeen
1.1.

NMLK is te Amsterdam gevestigd en in de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 57754314.

1.2.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
NMLK-website:
de website onder de domeinnaam: www.nieuwemensenlerenkennen.nl, onder meer te bereiken via www.nmlk.nl of www.nieuwemensen.nl

Bijna nieuw mens
Jij die gratis kan rondkijken op de site om de sfeer te proeven.

NMLK-er:
Jij die deelneemt aan events en/of bij betaling van het NMLK-erschap van de website van NMLK gebruik maakt dan wel daar toegang toe heeft.

Introducé van een NMLK-er:

Degene die als introducé van een NMLK-er alleen deel kan nemen aan een NMLK-teamactiviteit.

Je, jij, jou(w) of jezelf:
NMLK-er of introducé, dan wel twee of alle voorgenoemde personen, afhankelijk van degene op wie het artikel - al dan niet uit de context van het artikel op te maken - van toepassing is.

Event:

een enkel- of meervoudige actieve bezigheid die op de NMLK-website voor NMLK-ers vrijblijvend worden opgezet om te ondernemen met als doel op een actieve wijze nieuwe mensen te leren kennen. Daaronder vallen onder meer feest- en uitgaansactiviteiten, sportieve en avontuurlijke events, kunst en cultuur, body en mind, persoonlijke ontwikkeling, andere diensten of faciliteiten en/of het gebruik van materialen, maaltijden en drank met dag- en/of nachtverblijf in binnen- of buitenland. Vervoer van en naar de plaats van event valt daar nooit onder.

Event opgezet door en voor NMLK-ers onderling:

een event, zoals op de NMLK-website staat vermeld en die door een of meerdere NMLK-ers zijn opgezet om samen te ondernemen om elkaar te leren kennen. De organiserende NMLK-er is bij het event herkenbaar aan zijn/haar foto met zijn/haar naam met daaronder de vermelding "organisator".

NMLK-teamactiviteit:
een NMLK-event die is opgezet door het NMLK-team (herkenbaar onder het groene logo) en welke op locatie voor deelname aan NMLK-ers wordt aangeboden.

Event opgezet onder een partnerprofiel:
Een event die via de NMLK-website onder een partnerprofiel is opgezet en die uitsluitend door dit bedrijf vrijblijvend voor deelname aan NMLK-ers en proefleden wordt aangeboden.

 
2.
Werkingssfeer en totstandkoming van het NMLK-erschap
2.1.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle NMLK events en daarmee verbandhoudende acties van NMLK, aanbiedingen en overeenkomsten gedaan door of namens NMLK aan een NMLK-er, tenzij dit anders op de website van NMLK is aangegeven.
2.2.
Door inschrijving via de NMLK-website, betaling en na ontvangst van een bevestiging in jouw NMLK-inbox komt een overeenkomst van (proef)deelnemerschap met NMLK tot stand. Door inschrijving via de NMLK-website en door de NMLK-website te gebruiken aanvaardt je dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Daaronder vallen ook de voorwaarden (van anderen dan NMLK) waarnaar (al dan niet door een hyperlink) wordt verwezen en/of die elders op de NMLK- website staan dan wel die staan op de website waar bij het event via een hyperlink naar wordt verwezen. Al deze voorwaarden worden door jou voor akkoord verklaard door inschrijving via de NMLK-website. Je verklaart je uitdrukkelijk bekend met de werking van hyperlinken en dat door deze aan te klikken een nieuw gedeelte van een website is te zien met daarop mogelijk voor het event relevante (contracts)informatie. Bij eventuele strijdigheden met de gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van het event gaat de uitleg voor die strekt ten gunste van NMLK.
2.3.

De gebruiksvoorwaarden kunnen steeds door NMLK worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden op de website van NMLK aangegeven. Steeds geldt de laatste op de website geplaatste versie van de gebruiksvoorwaarden vanaf het moment dat deze op de website staat vermeld. Je verplicht je de NMLK-website regelmatig te controleren of er zich wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan en verklaart je met eventuele wijzigingen akkoord.

 
3.
NMLK-erschap
3.1.
Je hebt als NMLK-er een eigen NMLK-profielpagina met NMLK-inbox. Je dient daarnaast te beschikken over een operationeel emailadres.
3.2.
Je hebt de keuze of je een half jaar of een heel jaar aan NMLK-erschap wilt betalen. Het NMLK-erschap duurt dan ook een half respectievelijk een jaar. Het NMLK-erschap wordt niet automatisch na ommekomst van een half respectievelijk een jaar verlengd.
3.3.
Bij inschrijving via de NMLK-website en aanmelding voor de eerste event ben je automatisch bijna nieuw mens. Inschrijving en aanmelding voor events vinden uitsluitend via de website plaats. Als bijna nieuw mens kun je gratis rondkijken op de site. Na deelname aan een event gelden de gangbare tarieven voor het NMLK-erschap bij aanmelding voor volgende events.
3.4.
Je kan als NMLK-er een vriend/vriendin uitnodigen als introducé alleen voor deelname aan een NMLK-teamactiviteit. Een introducé aanmelden doe je bij jouw aanmelding van de betreffende event of reis. Als NMLK-er ben je volledig aansprakelijk voor jouw introducé voor alle verplichtingen die na aanmelding voor het event uit het NMLK-erschap voortvloeien, waaronder die uit de gebruiksvoorwaarden. Alle communicatie en betalingen verlopen via jou als NMLK-er. Je vrijwaart NMLK volledig voor eventuele aanspraken van jouw introducé jegens NMLK.
3.5.
Beëindiging van de deelname aan NMLK is eenvoudig mogelijk door dat zelf met twee klikken te doen in de eigen profielpagina. Hierbij vindt onder geen beding restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.
3.6.
NMLK behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging tarieven of inschrijvingsvereisten te wijzigen.
3.7.
De events zijn verdeeld in 7 leeftijdscategorieën: 1. 20-35 jaar 2. 25-39 jaar 3. 30-45 jaar 4. 35-49 jaar 5. 40-55 jaar 6. 45-59 jaar. 7. 50-65 jaar. Om meer gelijkgestemden te ontmoeten is het leeftijdsverschil van deelnemers aan events nooit groter dan 20 jaar. Na aanmelding kan NMLK je zonder opgave van redenen weigeren het NMLK-erschap te verlenen. NMLK kan je op elk moment verzoeken om een identificatiebewijs te tonen. Indien je daaraan niet voldoet, heeft NMLK het recht zonder restitutie van gelden de toegang tot een event te weigeren en het NMLK-er schap of het introducéschap te beëindigen.
3.8.
Deelname aan NMLK is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan meerdere keren in verschillende hoedanigheden in te inschrijven en/of het login en paswoord over te dragen aan een derde.
3.9.
Je stemt er mee in dat de NMLK-website bestanden, afbeeldingen, foto's, andere content en programma's bevat die eigendom van NMLK zijn, licentiegevers en/of gebruikers van NMLK en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merken en octrooien. Je verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van NMLK of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.
 
4.
Algemeen en events opgezet door NMLK-ers
4.1.
Je kunt als NMLK-er events voor deelname opzetten voor andere NMLK-ers. Deelname aan events opgezet door NMLK-ers is geheel vrijblijvend. Deelname vindt plaats door aanmelding via de NMLK-website. Het opzetten van commerciële events is niet toegestaan. Commerciële events zijn events die voor de organiserende NMLK-er resulteren in financieel of ander gewin, een en ander naar uitsluitend oordeel van NMLK.
4.2.
Aan de events kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden (door bijvoorbeeld een leeftijdseis te stellen. Aan de omschrijving of de schatting van kosten kunnen geen rechten jegens NMLK worden ontleend. Bij het opzetten van events ben je verplicht je te houden aan de spelregels. Deze spelregels verschijnen bij het opzetten van een event.
4.3.
De eventuele kosten verbonden aan een NMLK-event, zijn steeds voor eigen rekening van jou als NMLK-er of introducé.
4.4.
NMLK reguleert het onderlinge contact tussen NMLK-ers en proefleden niet. Eventuele gemaakte onderlinge afspraken blijven steeds afspraken gemaakt in het sociale verkeer met als doel om nieuwe mensen te leren kennen. Daaraan zijn geen rechten jegens NMLK te ontlenen. Deelname is voor 100 % eigen risico.
4.5.
NMLK heeft altijd het recht beperkingen of voorwaarden aan de voorgestelde event te verbinden of deze -zonder opgave van redenen en ongeacht de voorgestelde prijs- te weigeren te plaatsen. NMLK-teamactiviteiten hebben altijd voorrang op door NMLK-ers opgezette events of op events opgezet onder een partnerprofiel. Events die overeenkomen, concurreren of conflicteren met nieuwe of bestaande (terugkerende) events onder het groene logo kunnen door NMLK zonder opgave van reden worden geweigerd. Het is niet toegestaan events op te zetten bij bedrijven die een partnerprofiel hebben of bij bedrijven of personen, die daaraan op enige wijze (zoals bijvoorbeeld onderdeel uitmakende van een groep) zijn gelieerd, het een en ander naar het uitsluitend oordeel van NMLK.
 
5.
Gedragsregels
5.1.
Je verklaart je als NMLK-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving.
5.2.
Je verklaart je als NMLK-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Je verklaart NMLK op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.
5.3.
Je verklaart informatie verkregen uit de NMLK-website van welke aard dan ook niet elders te publiceren zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen van NMLK.
5.4.
Je stemt ermee persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor wat op de NMLK-website wordt gepubliceerd, alsmede voor de interacties met andere deelnemers via de NMLK-website en tijdens events. Je stemt ermee in niet moedwillig conflicten met andere deelnemers uit te lokken of te stimuleren.
5.5.
Pogingen tot inbraak of inbraak in de database van NMLK zijn verboden en onrechtmatig. Voor medeplichtigheid of kennis hebbende van derden met pogingen tot inbraak of inbraak in de database van NMLK geldt hetzelfde.
5.6.
Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande leden staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van het NMLK-erschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van NMLK op volledige schadevergoeding bij ontstane schade.
 
6.
NMLK-teamactiviteit
6.1.
Aanmelding voor en uitvoering van de NMLK-teamactiviteiten vindt plaats onder de voorwaarden zoals bij het event omschreven en/of zoals op andere wijze is aangegeven. NMLK-teamactiviteiten kunnen door NMLK zijn opgezet, maar door andere bedrijven worden uitgevoerd. Steeds gelden de specifieke bij het event beschreven voorwaarden. Vervoer van en naar een specifieke locatie wordt nimmer door NMLK verzorgd. Aanmelding voor de NMLK-teamactiviteit heeft te gelden als onherroepelijke boeking van het event. Betaling dient bij de aanmelding van het event plaats te vinden, tenzij anders is aangegeven.
6.2.
Bij afmelding van NMLK-teamactiviteiten door jou of een introducé worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.
6.3.
Bij NMLK-teamactiviteiten heeft NMLK het recht het event te annuleren of te wijzigen wegens gewichtige redenen zonder dat NMLK in redelijkheid aan uitvoering kan worden gehouden. Ook in geval van overmacht is NMLK niet gehouden het event uit te voeren. Onder overmacht wordt verstaan abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van NMLK en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
6.4.
Een aanmelding voor een voorgestelde NMLK-teamactiviteit is overdraagbaar aan een andere NMLK-er of zijn of haar introducé, tenzij anders in de omschrijving van het event is aangegeven.
 
7.
Event opgezet onder een partnerprofiel
7.1.
Events opgezet onder het partnerprofiel worden vrijblijvend voor deelname door het betreffende bedrijf aangeboden. Via de website van NMLK kun je als NMLK-er voor deelname aan het event opgezet door het bedrijf aanmelden. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de omschrijving en de uitvoering van het event en het verschaffen van volledige informatie daarover en het stellen van voorwaarden verbonden aan het event.
7.2.
Het event opgezet onder een partnerprofiel wordt nimmer door NMLK uitgevoerd maar volledig verzorgd door het betreffende bedrijf. NMLK geeft het bedrijf slechts gelegenheid te adverteren met het event. NMLK is nimmer contractspartij bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en de NMLK-er. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van het event tot stand, komt deze uitsluitend tussen jou als NMLK-er en het bedrijf tot stand. NMLK is niet verantwoordelijk jegens de NMLK-er en sluit elke aansprakelijk in de meest ruime zin uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande het event opgezet door het bedrijf. NMLK is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf dat het event heeft opgezet het event correct, tijdig of volledig uitvoert. Met al je eventuele aanspraken van niet, geen tijdige of onvolledige nakoming of ontstane schade verbandhoudende met de uitvoering van het event dien je als NMLK-er steeds uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat het event heeft opgezet of diens vertegenwoordiger. Wat betreft de verschafte informatie over de aangeboden event is NMLK afhankelijk van het bedrijf dat het event onder partnerprofiel heeft opgezet. NMLK sluit elke aansprakelijk uit voor enigerlei schade die wordt ondervonden door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of data afkomstig van het bedrijf.
 
8.
Aansprakelijkheid
8.1.

Deelname aan alle events is altijd 100 % voor eigen risico van jou als NMLK-er of jouw introducé. Behoudens opzet of grove schuld is NMLK niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een NMLK-er lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een event (al dan niet door gebruik van (ingehuurde) materialen of andere hulpzaken). NMLK is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere dienstverlening van NMLK dan uit onrechtmatige daad of anderszins. NMLK is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan jou als NMLK-er of jouw introducé, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikend gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, en/of;
  2. handelingen, nalatigheden en invloeden van direct of niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden of hulppersonen.

8.2.
NMLK is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal of schade, direct of indirect van of aan goederen van NMLK-ers, proefleden of introducés.
8.3.
In het geval de NMLK-website niet beschikbaar is door technische storingen, waaronder begrepen storingen in netwerkverbindingen, door NMLK gebruikte servers of software, bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en is iedere aansprakelijkheid van NMLK voor schade uitgesloten.
8.4.
Bij overmacht of ingeval van een tekortkoming die niet kon worden voorzien of worden verholpen is aansprakelijkheid uitgesloten. Je verplicht je als NMLK-er - evenals voor jouw introducé - per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. NMLK sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen. 
8.5.
Je verplicht je als NMLK-er - evenals voor jouw introducé - per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. NMLK sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen.
8.6.
De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden ook ten behoeve van voor NMLK op vrijwillige basis werkzame personen of eventuele medewerkers van NMLK.
8.7.
Er geldt een vervaltermijn van een jaar voor ieder uit de overeenkomst met jou als NMLK-er/introducé en NMLK voortvloeiend vorderingsrecht.
8.8.
NMLK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander uit het contact tussen deelnemers onderling voortvloeiend ongemak. NMLK sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een NMLK-er gepubliceerde persoonlijke informatie op de NMLK-website. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere NMLK-ers/proefleden/introducés, in welke vorm dan ook.
8.9.

Indien zich bij een event onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van NMLK jegens jou als NMLK-er of jouw introducé leidt, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van de bedragen vermeld onder sub a dan wel b:
a) het maximumbedrag waarop de door NMLK gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Indien deze geen dekking biedt vindt ook geen vergoeding op grond van sub b plaats;
b) indien en voorzover sprake mocht zijn van een gesloten overeenkomst in de zin van de wet tussen jou/jouw introducé en NMLK en voorzover de reis of de geboekte event niet door NMLK wordt uitgevoerd, is in geval van een toerekenbaar tekortschieten van NMLK op grond van de reisovereenkomst elke aansprakelijkheid van NMLK beperkt tot vergoeding van andere schade (dan veroorzaakt door dood of letsel) tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom en bij gederfd reisgenot tot eenmaal de reissom. Onder geen beding is NMLK een hulppersoon in de zin van de wet en in die hoedanigheid aansprakelijk. Indien een internationaal verdrag van toepassing is, is de aansprakelijkheid van NMLK uitgesloten of beperkt overeenkomstig dat verdrag.

 
9.
Rechten van NMLK
9.1.
NMLK behoudt zich het recht voor je (proef)NMLK-erschap te beëindigen en/of je en/of jouw introducé van deelname aan events uit te sluiten, indien je gedrag of een andere omstandigheid daartoe aanleiding geeft. NMLK is daartoe echter op geen enkele wijze verplicht, noch verantwoordelijk. NMLK is dan niet gehouden tot restitutie van gelden en heeft onverminderd het recht op volledige schadevergoeding bij eventueel ontstane schade.
9.2.
Je bent als NMLK-er jegens NMLK aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van jezelf, of door jou toegelaten introducés of derden. Je vrijwaart NMLK volledig van aanspraken van anderen.
9.3.
NMLK behoudt zich het recht voor om door jouw gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.
9.4.
NMLK reguleert de communicatie tussen NMLK-ers/proefleden niet inhoudelijk, maar behoudt zich het recht voor om berichtenverkeer binnen NMLK in te zien om daarmee klachten na te kunnen trekken.
9.5.
NMLK is gerechtigd om je de toegang tot NMLK geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.
9.6.
De overeenkomst van NMLK-erschap kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden c.q. worden opgezegd indien NMLK-ers/proefleden informatie verzwijgen, verspreiden of andere events ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van NMLK bedreigen, zonder restitutie van gelden. Ontbinding c.q. opzegging vindt plaats door opheffing van de NMLK-profielpagina en NMLK-inbox of door blokkering van de toegang tot de NMLK-website.
 
10 Privacy
10.1. NMLK verwerkt je (privacy)gegevens alleen in verband met de faciliteiten die NMLK biedt en met geen ander doel dan om het mogelijk te maken nieuwe mensen te leren kennen. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van jouw persoonsgegevens, voor zover toestemming vereist zou zijn.
10.2. Profielen zijn van zoekmachines afgeschermd en niet door gastbezoekers van de website te zien. Profielgegevens worden door NMLK nooit aan derden verstrekt of overgedragen, tenzij een bevoegde instantie daarom verzoekt of dit verband houden met de faciliteiten die NMLK biedt.
10.3. Als je je aanmeldt voor een event is het plaatsen van een tekstreactie niet verplicht. Als je aanmeldt zonder tekstreactie dan vormt je foto (klein), voornaam en woonplaats onderdeel uit van bij het event roterende foto's van andere deelnemers. Deze is slechts enkele seconden te zien. Een eventuele tekstreactie -die dus niet verplicht is- met foto, voornaam en plaatsnaam is voor gastbezoekers alleen bij NMLK-teamactiveiten en bij oude events te zien, net als mogelijk eventuele foto's of filmpjes die door NMKL-ers worden geplaatst. NMLK biedt de mogelijkheid om na aanmelding voor het event een reactie te plaatsen die uitsluitend voor deelnemers aan het event zichtbaar is.
   
11.
Overige
11.1.
NMLK heeft zich ingespannen om met zorg deze gebruiksvoorwaarden op te stellen. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden in rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van NMLK strekken.
11.2.
Op geschillen tussen NMLK en jou als NMLK-er of jouw introducé is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst met NMLK.
   
NMLK
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
KVK: 57754314Stel een vraag